Amsterdam, 14 mei 2000

Amsterdam, Josien Laurier en baby Fatima, Iris en Violet Koppe, 5 juli 2000

Remko Scha en Fatima, Amsterdam, 16 september 2000

Fatima, Amsterdam, 15 februari 2002

Josien Laurier en Fatima, Amsterdam, 15 februari 2002